PZU Bydgoszcz

Dla Firm

PZU DORADCA

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia PZU DORADCA może być wszelkiego rodzaju mienie będące w posiadaniu firmy, takie jak: budynki i budowle, urządzenia, maszyny i narzędzia, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, mienie przyjęte w celu wykonania usługi, wartości pieniężne w lokalu i transporcie, sprzęt elektroniczny i nośniki danych, szyby oraz mienie w transporcie (cargo).

Zakres ubezpieczenia

Bazowy zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, z możliwością rozszerzenia o ryzyka: przepięć, rozmrożenia, dewastacji, aktów terroryzmu, dodatkowych kosztów działalności gospodarczej, stałych kosztów działalności gospodarczej, drobnych prac remontowo - budowlanych, kosztów odtworzenia dokumentacji
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) obejmujące:
 • odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - ubezpieczenie dotyczy m.in. sprzętu stacjonarnego biurowego. Istnieje możliwość ubezpieczenia również sprzętu przenośnego, takiego jak np. laptop lub telefon komórkowy,
 • ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo),
 • ubezpieczenie assistance.

PZU SA odpowiada za szkody, gdy w związku z określoną w umowie działalnością lub posiadanym przez Klienta mieniem, w następstwie czynu niedozwolonego oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów zobowiązany jest on do naprawienia szkody osobowej bądź rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej; oraz w zależności od wybranego wariantu:

 • OC za produkt - odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt wprowadzony do obrotu,
 • OC najemcy - w przypadku uszkodzenia mienia, które Ubezpieczający użytkuje, dzierżawi, najmuje lub leasinguje,
 • OC za szkody w mieniu powierzonym w celu wykonania naprawy,
 • OC pracodawcy,
 • OC zakładów naprawy

Dodatkowo - do kompleksowego ubezpieczenia PZU DORADCA - Klient może wykupić:

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - pracodawca ma możliwość zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej pracownikom,
 • ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii (szkód mechanicznych),
 • ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych.

Ponadto podmiotom gospodarczym:

 • składającym oferty w związku z ogłaszanymi przetargami,
 • wykonawcom realizowanych kontraktów,
 • prowadzącym obrót towarowy z zagranicą,
 • organizatorom turystyki i pośrednikom turystycznym,
 • innym,

PZU DORADCA - aby przewidzieć to, co nieprzewidywalne!

ubezpieczenia Bydgoszcz
pzu w Bydgoszczy
ubezpieczenia Bydgoszcz