PZU Bydgoszcz

Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe

Jednostkowe ubezpiecznie NNW

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie

Adresatem oferty są osoby fizyczne, obywatele polscy i cudzoziemcy, bez względu na wiek i rodzaj wykonywanej pracy.

Przedmiotem ubezpieczenia są:

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • następstwa obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Zakres ochrony

Umowa ubezpieczenia może obejmować następujące świadczenia podstawowe:

 • świadczenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku ubezpieczeniowego,
 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu albo świadczenie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała,
 • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP,
 • świadczenie za leczenie uciążliwe,
 • świadczenia powypadkowe typu assistance na terytorium RP.

Dla osób w wieku do 30 lat ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność za następstwa zawału serca i krwotoku śródczaszkowego bez opłaty dodatkowej składki.

Rozszerzenie przedmiotu ubezpieczenia i świadczenia dodatkowe

Za opłatą dodatkowej składki przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 • następstwa zawałów serca i krwotoków śródczaszkowych dla osób, które ukończyły 30 lat,
 • następstwa chorób tropikalnych,
 • następstwa wypadków ubezpieczeniowych powstałych na skutek aktów terroryzmu,
 • następstwa wypadków ubezpieczeniowych powstałych na skutek działań wojennych, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego poza granicami RP,
 • następstwa wypadków ubezpieczeniowych powstałych na skutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka, oraz świadczenia dodatkowe:
 • świadczenie z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa,
 • zwrot kosztów leczenia powstałych w wyniku wypadku ubezpieczeniowego,
 • zwrot kosztów naprawy uszkodzonych lub zakupu zniszczonych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem ubezpieczeniowym,
 • dieta szpitalna wypłacana za okres hospitalizacji spowodowanej wypadkiem ubezpieczeniowym,
 • świadczenie w związku z rekonwalescencją ubezpieczonego po jego hospitalizacji,
 • pomoc finansowa.

Okres ubezpieczenia i składka

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na okres roczny lub krótszy od roku. Umowa może obejmować pełny czas ochrony (przez całą dobę) lub ograniczony czas ochrony (w czasie wykonywania pracy albo w czasie wykonywania pracy oraz w czasie drogi do pracy i z pracy).Wysokość składki zależy od wysokości sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia i klasy ryzyka ustalanej w zależności od wykonywanego zawodu.

ubezpieczenia Bydgoszcz
pzu w Bydgoszczy
ubezpieczenia Bydgoszcz