PZU Bydgoszcz

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego (NNW Max)

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są największe trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, tj. śmierć i niezdolność do pracy ubezpieczonego zaistniałe w okresie ubezpieczenia, powstałe w związku z ruchem pojazdu, a także:

  • podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu,
  • podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy,
  • podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
  • bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu.

Ubezpieczeniem może zostać objęta osoba, która w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie ukończyła 65 lat. Odpowiedzialność PZU SA jest wyłączona, jeżeli nieszczęśliwy wypadek był następstwem chorób lub stanów chorobowych ubezpieczonego istniejących w chwili zdarzenia (nawet takich, które ujawnione zostały nagłym zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną).

Zakres i wysokość świadczenia

Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia:

  • w przypadku niezdolności do pracy ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku - świadczenie w -wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie,
  • w przypadku śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie

Niezależnie od świadczeń objętych umową ubezpieczenia, PZU SA zwraca ubezpieczonemu koszty badań medycznych lub badań przez wskazanych przez PZU SA lekarzy oraz niezbędne udokumentowane wydatki poniesione na przejazdy w RP do lekarzy wskazanych przez PZU SA, przy czym koszty dojazdu innym środkiem transportu niż komunikacja publiczna zwracane są po zaakceptowaniu przez PZU SA zasadności wyboru środka transportu.

Umowa ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy w formie:

  • indywidualnej imiennej,
  • zbiorowej z imiennym wskazaniem ubezpieczonych,
  • zbiorowej bez imiennego wskazania ubezpieczonych.
ubezpieczenia Bydgoszcz
pzu w Bydgoszczy
ubezpieczenia Bydgoszcz