PZU Bydgoszcz

Ubezpieczenia komunikacyjne

OC Obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem w okresie trwania umowy wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. OC w PZU to zniżki do 60% i możliwość dokonania płatności w ratach oraz bezpłatne ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort . Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii, Norwegii, Chorwacji, Andorze i Islandii.

Sumy gwarancyjne

Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

  • w przypadku szkód na osobie -  5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu - 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.
    *ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Czas trwania umowy

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy.
Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest:

  • zarejestrowany na stałe, a umowa zawierana jest np. przez komis samochodowy (na czas nie krótszy niż 30 dni)
  • zarejestrowany czasowo (na czas nie krótszy niż okres tej rejestracji i nie krótszy niż 30 dni),
  • pojazdem wolnobieżnym (na okres nie krótszy niż 3 miesiące),
  • pojazdem historycznym (na czas nie krótszy niż 30 dni).

Wznowienie umowy ubezpieczenia OC

Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC została zawarta, nie powiadomi na piśmie PZU SA o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Zawarcie następnej umowy nie następuje (pomimo braku wypowiedzenia), jeżeli nie została opłacona w całości składka za mijający okres 12 miesięcy.

Zbycie pojazdu

W razie zbycia pojazdu wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy przechodzą na nabywcę pojazdu. Nabywca może tę umowę wypowiedzieć w ciągu 30 dni od dnia nabycia pojazdu (wtedy rozwiąże się ona z upływem 30 dni po dniu nabycia) albo kontynuować umowę – wówczas trwa ona do końca okresu, na jaki została zawarta przez zbywcę pojazdu.

Do ubezpieczenia OC ma zastosowanie ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 z 2003r., poz. 1152 z późn.zm.).

ubezpieczenia Bydgoszcz
pzu w Bydgoszczy
ubezpieczenia Bydgoszcz