PZU Bydgoszcz

Ubezpieczenia OC

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie adresowane jest do ubezpieczonego będącego osobą fizyczną. Obowiązuje tu bardzo szeroka definicja ubezpieczonego, przez którego rozumiemy osobę fizyczną, której odpowiedzialność cywilna objęta jest ochroną ubezpieczeniową (ubezpieczający będący osobą fizyczną, który zawarł umowę ubezpieczenia na własny rachunek albo osoba fizyczna, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia) oraz osoby bliskie ubezpieczonemu, o ile pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ubezpieczenie zapewnia

 • ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z czynnościami życia prywatnego,
 • poczucie bezpieczeństwa; w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony, PZU wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie,
 • świadomość minimalizacji ryzyka, związanego z życiem prywatnym i mieniem wykorzystywanym w życiu prywatnym,
 • możliwość wyboru zakresu ochrony ubezpieczeniowej i dostosowanie do indywidualnych potrzeb Klienta, ze względu na szeroki katalog klauzul dodatkowych,
 • ratalny schemat płatności, pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań Klienta,
 • obniżkę składki za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia, sprawną i rzetelną obsługę, zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku zaistnienia szkody.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym lub posiadanym mieniem, służącym wykonywaniu czynności życia prywatnego, jeżeli w następstwie czynu niedozwolonego jest on zobowiązany do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.

Przedmiotem ubezpieczenia we wszystkich wersjach ogólnych warunków ubezpieczenia jest również odpowiedzialność cywilna pomocy domowej wobec osób trzecich za szkody wyrządzone podczas wykonywania powierzonych prac pomocniczych w gospodarstwie domowym

Ochroną ubezpieczeniową, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w warunkach ogólnych, objęte są w szczególności szkody wyrządzone:

 • wskutek posiadania lub użytkowania nieruchomości, łącznie ze szkodami wodno-kanalizacyjnymi,
 • wskutek posiadania lub używania ruchomości, w tym urządzeń gospodarstwa domowego, roweru, wózka inwalidzkiego,
 • przez posiadane zwierzęta,
 • wskutek amatorskiego uprawiania sportu.

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony w ramach klauzul dodatkowych o szkody:

 • będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, powstałego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,
 • wyrządzone przez posiadane psy agresywne, wyrządzone przez posiadane zwierzęta egzotyczne,
 • powstałe z tytułu posiadania lub używania koni,
 • powstałe z tytułu posiadania pasieki,
 • powstałe z tytułu uczestnictwa w polowaniach,
 • powstałe z tytułu posiadania lub używania broni palnej, pneumatycznej oraz amunicji do tej broni,
 • powstałe z tytułu posiadania lub używania jednostek pływających,
 • wyrządzone wskutek amatorskiego uprawiania snowboardu.,
 • wyrządzone w związku z posiadaniem, kierowaniem lub używaniem pojazdów mechanicznych niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

ubezpieczenia Bydgoszcz
pzu w Bydgoszczy
ubezpieczenia Bydgoszcz