PZU Bydgoszcz

Ubezpieczenia OC

OC Zawodowe

Ubezpieczenie kierowane jest do wszystkich prowadzących działalność zawodową, czyli osób fizycznych wykonujących zawód, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi.

Polisa daje ubezpieczonemu:

  • ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem zawodu (prowadzeniem działalności zawodowej),
  • większą wiarygodność ubezpieczonego dla jego kontrahentów,
  • poczucie bezpieczeństwa; w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia ubezpieczony jest zobowiązany, PZU wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie,
  • świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową,
  • szeroki katalog klauzul dodatkowych; możliwość wyboru zakresu ochrony ubezpieczeniowej i dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb klienta,
  • ratalny schemat płatności, pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań klienta,
  • sprawną i rzetelną obsługę, zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku zaistnienia szkody.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek wykonywania przez ubezpieczonego czynności zawodowych. Warunkiem odpowiedzialności PZU jest zajście w okresie ubezpieczenia wypadku ubezpieczeniowego.

Wypadkiem ubezpieczeniowym jest działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w wyniku którego zostaje wyrządzona szkoda.
Podmiotom podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej na sumę gwarancyjną, stanowiącą nadwyżkę nad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej umowy ubezpieczenia obowiązkowego (ubezpieczenie nadwyżkowe). W przypadku podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wynikającym z przepisów ustaw lub umów międzynarodowych, warunkiem udzielenia ochrony jest uprzednie zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w PZU.

Okres ubezpieczenia powinien się pokrywać z okresem, na jaki zawarte zostało obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W przypadku nowych umów ubezpieczenia, zawieranych w czasie trwania umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, dopuszcza się zawieranie ubezpieczeń krótkoterminowych, z końcową datą okresu ubezpieczenia pokrywającą się z końcową datą okresu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

ubezpieczenia Bydgoszcz
pzu w Bydgoszczy
ubezpieczenia Bydgoszcz