PZU Bydgoszcz

OFE PZU "Złota Jesień"

OFE

Otwarty Fundusz Emetyralny PZU "Złota Jesień"

Fundusze emerytalne mają charakter otwarty; każdy uprawniony może dowolnie wybrać fundusz, a fundusz nie może odmówić mu członkostwa. Istnieje również obowiązek przynależności do funduszu dla każdej osoby objętej ubezpieczeniem społecznym urodzonej po 31 grudnia 1968 r. Osoba taka ma 7 dni od rozpoczęcia pracy na zawarcie umowy z którymś z funduszy emerytalnych. Jeśli nie podejmie takiej decyzji w tym terminie, ZUS wezwie ją najpierw do zawarcia umowy, a później przydzieli do losowo wybranego funduszu.

System dwu filarowy

System dwu filarowy charakteryzuje odporność na starzenie się społeczeństwa. Składka emerytalna wyliczona jest według ściśle określonych zasad i uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia ubezpieczonego (zasada zdefiniowanej składki). Wysokość emerytury zależy od wysokości składek oraz efektywności inwestycji. Członkowie dwu filarowego systemu emerytalnego mają swobodę wyboru funduszu, w którym chcą pomnażać swoje aktywa przeznaczone na emeryturę. Środki gromadzone na koncie w OFE w całości podlegają dziedziczeniu.

W polskim systemie emerytalnym emerytura może pochodzić z trzech źródeł:

 • I filar – zreformowany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), do którego jest przekazywana składka emerytalna, zapisywana jednak na indywidualnym koncie ubezpieczonego. Składka ta jest waloryzowana w stosunku do inflacji i wzrostu funduszu płac. I filar - ZUS nadal opiera się na realizowaniu tzw. umowy pokoleniowej,
 • II filar – Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), tworzone i zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE). Podstawową funkcją PTE jest pomnażanie wpływających do OFE składek,
 • III filar – dodatkowy, całkowicie dobrowolny system oszczędzania, umożliwiający podniesienie wysokości podstawowej emerytury otrzymywanej w przyszłości z I lub z I i II filaru.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Pierwszy filar ma charakter obowiązkowy, drugi jest obowiązkowy dla osób urodzonych po 31 grudnia 1968 r. Konta ubezpieczonych w ZUS i w Otwartych Funduszach Emerytalnych dają ubezpieczonym możliwość kontrolowania aktualnej wysokości zgromadzonego przez nich kapitału.

Składka emerytalna wynosi 19,52% podstawy wymiaru składki.
Jej podział kształtuje się następująco:

 • 12,22 % zostaje zapisane na indywidualnym koncie w ZUS,
 • do dnia 30-04-2011r. 7,3 % składki  trafiało do OFE,
 • od dnia 01-05-2011r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 2,3% trafi do OFE, a 5% zostanie zaewidencjonowane na subkoncie w  ZUS.

W kolejnych latach składka do OFE będzie przekazywana przez ZUS w następującej wysokości:

 • 2,8% podstawy wymiaru składki od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.
 • 3,1% podstawy wymiaru składki od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.
 • 3,3% podstawy wymiaru składki od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2016r.
 • 3,5% podstawy wymiaru składki od dnia 1 stycznia 2017r.

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest pobierana przez ZUS do momentu przekroczenia wysokości trzydziestokrotności prognozowanego średniego wynagrodzenia na dany rok.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OFE PZU

 • Szybki i wygodny dostęp do konta
  Naszym klientom zapewniamy nowoczesny system dostępu do konta on-line. Poprzez naszą stronę internetową w dowolnej chwili możesz uzyskać szczegółowe informacje o swoim rachunku i wysokości zgromadzonych środków, a także zgłaszać zmiany w danych personalnych oraz informacje o osobach uprawnionych do środków w OFE. Internet to jeszcze nie wszystko! Całodobowa Infolinia 0801 102 102 zapewni Ci dostęp do automatycznego systemu informacji lub, w dni powszednie w godzinach 8.00 – 22.00, możliwość rozmowy z konsultantem.
 • Niskie opłaty za zarządzanie
  Dzięki zgromadzonym aktywom w wysokości ponad 20 miliardów złotych, opłaty za zarządzanie w naszym funduszu są naprawdę niskie. Staramy się zagwarantować maksymalny poziom Twojej przyszłej emerytury!
 • Bezpieczeństwo i stabilność inwestycji
  Dobre, rozsądne inwestowanie kapitału to gwarancja wyższej emerytury. Naszym celem jest długookresowe zwiększanie wartości jednostek funduszu. Inwestujemy w bezpieczne obligacje skarbu Państwa oraz akcje najlepszych polskich spółek giełdowych.?

NIE DAJ SIĘ WYLOSOWAĆ

Nie chcesz zostać wylosowany? Jak najszybciej wybierz dobry fundusz emerytalny. Nie warto zdawać się na ślepy los.

ZUS przeprowadza losowanie wśród osób, które na czas nie wybrały funduszu emerytalnego. Wyboru można dokonać do 10 dnia stycznia i 10 lipca. Losowanie poprzedzone jest zawsze wysłaniem przez ZUS do osoby ubezpieczonej pisemnego wezwania do zawarcia umowy z OFE.

Obowiązkiem przystąpienia do OFE objęte są osoby, urodzone po 31 grudnia 1968 r., które rozpoczęły pierwszą pracę.

W losowaniu biorą udział fundusze, które uzyskały stopy zwrotu wyższe niż średnia ważona stopa zwrotu wszystkich funduszy w dwóch ostatnich okresach rozliczeniowych. Z losowania zostały jednak wyłączone największe na rynku fundusze*, nawet pomimo osiąganych dobrych wyników inwestycyjnych.

*aktywa netto funduszu przekraczają 10% aktywów całego rynku

Tabela opłat za zarządzanie

Miesięczna opłata za zarządzanie Wartość aktywów netto OFE
0,045 % wartości aktywów netto do 8 mld zł
3,6 mln zł + 0,04 % od nadwyżki ponad 8 mld WAN od 8 do 20 mld zł
8,4 mln zł + 0,032 % od nadwyżki ponad 20 mld WAN od 20 do 35 mld zł
13,2 mln zł + 0,023 % od nadwyżki ponad 35 mld WAN od 35 do 45 mld zł
15,5 ml zł powyżej 45 mld zł

WAN – wartość aktywów netto

Od 2010 roku Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 3,5% od kwoty wpłaconych składek

Konto emerytalne w wersji demo

Adres strony: https://secure.pzuci.pl/socofeDemo/welcome.do

ubezpieczenia Bydgoszcz
pzu w Bydgoszczy
ubezpieczenia Bydgoszcz