PZU Bydgoszcz

Ubezpieczenia turystyczne

Wojażer

Ubezpieczenie Wojażer przeznaczone jest:

 • dla osób podróżujących za granicę indywidualnie (polisa indywidualna),
 • dla osób podróżujących za granicę z rodziną (polisa rodzinna),
 • dla osób wyjeżdżających zbiorowo (w grupie liczącej co najmniej 10 osób albo w ramach rocznej umowy dla osób wielokrotnie wyjeżdżających za granicę do pracy lub w delegacje służbowe).

Wyjazdy mogą być organizowane przez grupy osób, biura podróży, kluby, uczelnie, parafie i różne organizacje albo przez firmy delegujące pracowników za granicę.

Korzyści

Szeroka pomoc wynikająca z umowy ubezpieczenia Wojażer oferowana jest przez PZU za pośrednictwem Centrum Alarmowego. W momencie zgłoszenia przez ubezpieczonego, bądź inną osobę w jego imieniu, zachorowania lub wypadku, Centrum Alarmowe przejmuje na siebie całą organizację udzielenia pomocy ubezpieczonemu, a więc:

 • umawia i pokrywa koszty wizyty lekarskiej,
 • organizuje przewóz z jednej placówki medycznej do innej, jeśli zachodzi taka potrzeba,
 • przekazuje informacje rodzinie,
 • organizuje ubezpieczonemu każdą pomoc, wynikającą z zawartej umowy ubezpieczenia.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia powstałe w związku z nieszczęśliwym wypadkiem bądź nagłym zachorowaniem, a także usługi assistance.

W ramach kosztów leczenia PZU zapewnia, wymaganą stanem zdrowia ubezpieczonego, organizację pomocy medycznej oraz pokrycie jej kosztów obejmujących:

 • konsultacje medyczne,
 • zabiegi ambulatoryjne, lekarstwa i środki opatrunkowe przepisane przez lekarza,
 • badania pomocnicze zlecone przez lekarza (RTG, EKG, USG, podstawowe badania laboratoryjne), niezbędne do rozpoznania lub leczenia choroby,
 • pobyt w szpitalu: leczenie, zabiegi i operacje, których przeprowadzenia z uwagi na wskazania nagłe lub pilne nie można było odłożyć do czasu powrotu ubezpieczonego do kraju,
 • transport medyczny do przychodni lub szpitala z miejsca pobytu ubezpieczonego lub z miejsca wypadku,
 • transport ubezpieczonego do innego szpitala, jeżeli placówka medyczna, w której ubezpieczony jest hospitalizowany nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia: decyzja należy do kompetencji lekarzy Centrum Alarmowego PZU,
 • transport do miejsca zakwaterowania ubezpieczonego po udzieleniu pomocy medycznej, o ile stan zdrowia ubezpieczonego uniemożliwia mu skorzystanie z publicznych środków transportu lokalnego lub transport medyczny został zlecony przez lekarza prowadzącego,
 • leczenie stomatologiczne, w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych, w wysokości nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 100 euro na wszystkie zdarzenia zaistniałe w okresie ubezpieczenia.

Ponadto ubezpieczony może wybrać zakres usług assistance: Standard, Lux albo Business.

W ramach usług assistance PZU gwarantuje ubezpieczonemu:

 • transport do kraju,
 • transport zwłok do Polski,
 • pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa,
 • opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi,
 • pożyczkę na kaucję,
 • pomoc prawną,
 • pokrycie kosztów hotelu osoby bliskiej lub innej osoby towarzyszącej ubezpieczonemu w podróży,
 • zmiennika kierowcy,
 • pomoc w razie kradzieży.

Za opłatą dodatkowej składki, zakres ochrony można rozszerzyć o:

 • ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie bagażu podróżnego, ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej albo wcześniejszego z niej powrotu. Do umowy można ponadto włączyć dodatkowe ryzyka, takie jak:
 • ryzyko działań wojennych i aktów terroryzmu,
 • uprawianie narciarstwa,
 • wykonywanie pracy fizycznej,
 • wyczynowe uprawianie sportu,
 • powikłania chorób przewlekłych.

Umowa ubezpieczenia może być zawarta na okres od jednego dnia do jednego roku.

ubezpieczenia Bydgoszcz
pzu w Bydgoszczy
ubezpieczenia Bydgoszcz